"Радојкино коло 2011" - ГлободерU znak se}awa na legendarnu harmonika{icu i kompozitora Radojku @ivkovi} u Globoderu po drugi put za redom odr`ana dvodnevna manifestacija *Radojkino kolo*

Dva najboqa u~enika u~iteqa harmonike Tike Globoderca, wegova }erka Radojka @ivkovi} (24.08.1923-14.08.2002) i Tine @ivkovi} (26.10.1918-16.03.1985) postali su nerazdvojni `ivotni i muzi~ki duet i jo{ za `ivota legende srpske narodne muzike. Wima u ~ast 2010. godine u Globoderu je ustanovqena manifestacija *Radojkino kolo*, koja se i ove godine 9. i 10. septembra po drugi put odr`ala u porti crkve Vaznesewa Gospodweg. Veliki narodni umetnik i zaqubqenik u harmoniku Radojka @ivkovi} je jo{ kao devetogodi{wa devoj~ica 1932. godine imala prvi zvani~ni nastup u dvorani hotela Union, u Beogradu, kasnije nastupala na emisijma Radio Beograda, a po~etkom avgusta 1935. godine, na takmi~ewu najboqih jugoslovenskih harmonika{a u Kragujevcu osvojila i prvu nagradu za interpretaciju. Od 1941. godine Radojki se pridru`uje wen budu}i suprug Milutin Tine @ivkovi}, sa kojim zaslu`eno dobija Nacionalnu muzi~ku nagradu *Carevac* 1966. godine, vi{e puta osvaja *Zlatni mikrofon*, kao i prva mesta na velikom takmi~ewu u Engleskoj i na konkursu *Talenti sveta*, u Americi.

- Manifestacija treba da ostane i da traje, jer je Radojka ostavila veliki trag u kulturnoj istoriji Srbije. Predrag [qivi} i moja snajka Koviqka Kaja Tomi} su idejom i poredano{}u utrli put o~uvawu i afirmaciji muzi~kog stvarala{tva Radojke i Tineta @ivkovi}a, a ja im na tom putu stojim na raspolagawu za pomo} i podr{ku svake vrsteka`e Zoran @ivkovi}, sin Radojke @ivkovi} i muzi~ar u penziji.

Svojim prisustvom i muzi~kim nastupom poznati muzi~ar i dugogodi{wi umetni~ki rukovodilac Narodnog orkestra Radio-Televizije Srbije Qubi{a Pavkovi} je, kako ka`e * .. do{ao da se pokloni `eni koju je mnogo voleo, cenio i iznad svega po{tovao*.

- Radojka je `ena koja je obele`ila jedno vreme u Srbiji, za `ivota u{la u legendu i `ena ~ija se harmonika prepoznavala me|u hiqadu drugih. Ona je svojim senzibilitetom svirawa i muzi~kom pri~om na harmonici zadu`ila Globoder i Srbiju, Ovu manifestaciju treba gajiti, jer Radojka ima svoje poklonike, svoj umetni~ki trag. Radojka je dar koji se ra|a jednom u 100 godina i ona je taj svoj dar bo`ji na najplemenitiji na~in vratila narodu. Ovde treba da se odr`ava revija i afirmacija harmonike, da bude takmi~ewe sa pravilima lepog pona{awaka`e Qubi{a Pavkovi}.

Nakon prve ve~eri, na kojoj su se publici u Globoderu predstavili hor *Sveti knez Lazar*, Udru`ewe frula{a *Adam Milutinovi}*, Gordana Vasi}, Negovan Nikoli}, Marija @ivkovi}, Novica Negovanovi}, Qubi{a Pavkovi} i KUD *Radojkino kolo*, drugog dana manifestacije odr`ano je takmi`ewe mladih harmonika{a. U~estvovalo je 8 takmi~ara od 8-18 godina, a stru~ni `iri, u sastavu Qubi{a Pavkovi}, Novica Negovanovi}, Zoran @ivnovi} i Goran Arsi}, dodelio je i nagrade najboqima. U kategoriji pionira(8-12 godina) pobedio je Danijel Miladinovi} (Pri{tina), u kategoriji mla|i juniori(13-15 godina) prvo mesto osvojio je Nenad Jevti} (Varvarin), a u kategoriji juniora (16-18 godina) pobedio je Stefan Pavlovi} (Pade`).

Organizatori manifestacije su KUD *Radojkino kolo*, iz Globodera i Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, pokroviteq je grad Kru{evac, a dvodnevni kulturni doga|aj u Globoderu pratilo je preko 2000 qudi, uz prisustvo brojnih predstavnika politi~kog, verskog i kulturnog `ivota.Глободер, 9.09.2011

Нема коментара: