"Радојкино коло 2011" - ГлободерU znak se}awa na legendarnu harmonika{icu i kompozitora Radojku @ivkovi} u Globoderu po drugi put za redom odr`ana dvodnevna manifestacija *Radojkino kolo*

Dva najboqa u~enika u~iteqa harmonike Tike Globoderca, wegova }erka Radojka @ivkovi} (24.08.1923-14.08.2002) i Tine @ivkovi} (26.10.1918-16.03.1985) postali su nerazdvojni `ivotni i muzi~ki duet i jo{ za `ivota legende srpske narodne muzike. Wima u ~ast 2010. godine u Globoderu je ustanovqena manifestacija *Radojkino kolo*, koja se i ove godine 9. i 10. septembra po drugi put odr`ala u porti crkve Vaznesewa Gospodweg. Veliki narodni umetnik i zaqubqenik u harmoniku Radojka @ivkovi} je jo{ kao devetogodi{wa devoj~ica 1932. godine imala prvi zvani~ni nastup u dvorani hotela Union, u Beogradu, kasnije nastupala na emisijma Radio Beograda, a po~etkom avgusta 1935. godine, na takmi~ewu najboqih jugoslovenskih harmonika{a u Kragujevcu osvojila i prvu nagradu za interpretaciju. Od 1941. godine Radojki se pridru`uje wen budu}i suprug Milutin Tine @ivkovi}, sa kojim zaslu`eno dobija Nacionalnu muzi~ku nagradu *Carevac* 1966. godine, vi{e puta osvaja *Zlatni mikrofon*, kao i prva mesta na velikom takmi~ewu u Engleskoj i na konkursu *Talenti sveta*, u Americi.

- Manifestacija treba da ostane i da traje, jer je Radojka ostavila veliki trag u kulturnoj istoriji Srbije. Predrag [qivi} i moja snajka Koviqka Kaja Tomi} su idejom i poredano{}u utrli put o~uvawu i afirmaciji muzi~kog stvarala{tva Radojke i Tineta @ivkovi}a, a ja im na tom putu stojim na raspolagawu za pomo} i podr{ku svake vrsteka`e Zoran @ivkovi}, sin Radojke @ivkovi} i muzi~ar u penziji.

Svojim prisustvom i muzi~kim nastupom poznati muzi~ar i dugogodi{wi umetni~ki rukovodilac Narodnog orkestra Radio-Televizije Srbije Qubi{a Pavkovi} je, kako ka`e * .. do{ao da se pokloni `eni koju je mnogo voleo, cenio i iznad svega po{tovao*.

- Radojka je `ena koja je obele`ila jedno vreme u Srbiji, za `ivota u{la u legendu i `ena ~ija se harmonika prepoznavala me|u hiqadu drugih. Ona je svojim senzibilitetom svirawa i muzi~kom pri~om na harmonici zadu`ila Globoder i Srbiju, Ovu manifestaciju treba gajiti, jer Radojka ima svoje poklonike, svoj umetni~ki trag. Radojka je dar koji se ra|a jednom u 100 godina i ona je taj svoj dar bo`ji na najplemenitiji na~in vratila narodu. Ovde treba da se odr`ava revija i afirmacija harmonike, da bude takmi~ewe sa pravilima lepog pona{awaka`e Qubi{a Pavkovi}.

Nakon prve ve~eri, na kojoj su se publici u Globoderu predstavili hor *Sveti knez Lazar*, Udru`ewe frula{a *Adam Milutinovi}*, Gordana Vasi}, Negovan Nikoli}, Marija @ivkovi}, Novica Negovanovi}, Qubi{a Pavkovi} i KUD *Radojkino kolo*, drugog dana manifestacije odr`ano je takmi`ewe mladih harmonika{a. U~estvovalo je 8 takmi~ara od 8-18 godina, a stru~ni `iri, u sastavu Qubi{a Pavkovi}, Novica Negovanovi}, Zoran @ivnovi} i Goran Arsi}, dodelio je i nagrade najboqima. U kategoriji pionira(8-12 godina) pobedio je Danijel Miladinovi} (Pri{tina), u kategoriji mla|i juniori(13-15 godina) prvo mesto osvojio je Nenad Jevti} (Varvarin), a u kategoriji juniora (16-18 godina) pobedio je Stefan Pavlovi} (Pade`).

Organizatori manifestacije su KUD *Radojkino kolo*, iz Globodera i Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, pokroviteq je grad Kru{evac, a dvodnevni kulturni doga|aj u Globoderu pratilo je preko 2000 qudi, uz prisustvo brojnih predstavnika politi~kog, verskog i kulturnog `ivota.Глободер, 9.09.2011

"Падешки кладенац 2011" - други дан


Svi oni {to najboqe znaju da igraju, pevaju i sviraju do{li su i ove godine u Pade`, na dvadeset{estu po redu dvodnevnu manifestaciju narodnog stvarala{tva Pade{ki kladenac

I ovog septembra 2011. Pade` je ponovo zasijao na kulturnoj mapi Srbije. Tradicionalno okupqawe i dru`ewe narodnih stvaralaca dogodilo se i ove godine u Pade`u, gde se wih 460, iz Moravi~kog, Rasinskog, Ra{kog, Zaje~arskog, Ni{kog i Pomoravskog okruga nadsviravalo, nadigravalo i nadpevavalo u amfitetaru Sabora. Prve ve~eri u porti crkve Pokrova Presvete Bogorodice odr`an je muzi~ki program, u kome su u~estvovali kru{eva~ko Udru`ewe frula{a Adam Milutinovi}, peva~ka grupa Smiqe i KUD Polet, iz Pade`a. Drugog dana u porti crkve otvorena je izlo`ba slika Bratislava Dimitrijevi}a, Verice Pili}, Sne`ane Miladinovi}, Gorana ]eli~anina, Stevana Milenkovi}a i Dimitrija Vujisi}a. Nakon sve~anog defilea svih u~esnikia program je nastavqen u amfiteatru Sabora.

- Takmi~ewe u pripremi starinskih tradicionalno privla~i pa`wu posetilaca, jer se nakon `irirawa imalo {ta pojesti, a nagrada za najboqe jelo zaslu`eno je pripala KUD Bistrica i Udru`ewu za o~uvawe tradicija srpskog naroda, iz Ribarske Bawe. Zadovoqni smo odzivom u~esnika i kvalitetom dvodnevnog programa, a Odbor za narodnu umetnost zaseda 29. septembra u Beogradu, gde }e predstavnici Saveza amatera Srbije Dejan Trifunovi}, koreograf i Sawa Rankovi}, etnomuzikolog, kao ~lanovi `irija u Pade`u predlo`iti najboqe ta~ke za zavr{ni republi~ki sabor narodnog stvarala{tva u Topoli ka`e Dragutin Tine Petrovi}, organizator kulture KUD Polet, u Pade`u. Za najbaku Pade{kog kladenca progla{ena je Srbijanka Jeremi}, iz Bo{wana, a titulu najdilbera 2011 poneo je Stefan Luki}, iz Velikog [iqegovca. Organizatori manifestacije su Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, KUD Polet, iz Pade`a i crkvena op{tina Pade`, a pokroviteq grad Kru{evac.

"Падешки кладенац 2011" - први дан

Svi oni {to najboqe znaju da igraju, pevaju i sviraju do{li su i ove godine u Pade`, na dvadeset{estu po redu dvodnevnu manifestaciju narodnog stvarala{tva Pade{ki kladenac

I ovog septembra 2011. Pade` je ponovo zasijao na kulturnoj mapi Srbije. Tradicionalno okupqawe i dru`ewe narodnih stvaralaca dogodilo se i ove godine u Pade`u, gde se wih 460, iz Moravi~kog, Rasinskog, Ra{kog, Zaje~arskog, Ni{kog i Pomoravskog okruga nadsviravalo, nadigravalo i nadpevavalo u amfitetaru Sabora. Prve ve~eri u porti crkve Pokrova Presvete Bogorodice odr`an je muzi~ki program, u kome su u~estvovali kru{eva~ko Udru`ewe frula{a Adam Milutinovi}, peva~ka grupa Smiqe i KUD Polet, iz Pade`a. Drugog dana u porti crkve otvorena je izlo`ba slika Bratislava Dimitrijevi}a, Verice Pili}, Sne`ane Miladinovi}, Gorana ]eli~anina, Stevana Milenkovi}a i Dimitrija Vujisi}a. Nakon sve~anog defilea svih u~esnikia program je nastavqen u amfiteatru Sabora.

- Takmi~ewe u pripremi starinskih tradicionalno privla~i pa`wu posetilaca, jer se nakon `irirawa imalo {ta pojesti, a nagrada za najboqe jelo zaslu`eno je pripala KUD Bistrica i Udru`ewu za o~uvawe tradicija srpskog naroda, iz Ribarske Bawe. Zadovoqni smo odzivom u~esnika i kvalitetom dvodnevnog programa, a Odbor za narodnu umetnost zaseda 29. septembra u Beogradu, gde }e predstavnici Saveza amatera Srbije Dejan Trifunovi}, koreograf i Sawa Rankovi}, etnomuzikolog, kao ~lanovi `irija u Pade`u predlo`iti najboqe ta~ke za zavr{ni republi~ki sabor narodnog stvarala{tva u Topoli ka`e Dragutin Tine Petrovi}, organizator kulture KUD Polet, u Pade`u.

Za najbaku Pade{kog kladenca progla{ena je Srbijanka Jeremi}, iz Bo{wana, a titulu najdilbera 2011 poneo je Stefan Luki}, iz Velikog [iqegovca. Organizatori manifestacije su Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, KUD Polet, iz Pade`a i crkvena op{tina Pade`, a pokroviteq grad Kru{evac.

Промоција књиге Смиље Арсић25. августа 2011. у Пионирском парку, у организацији Културног центра Крушевац, одржана је промоција књиге *ЗЕМЉО* Смиље Арсић из Новог Сада. О књизи је говорио Вељко Стамболија, за музички тренутак је био задужен Раде Кошанин, а специјални гост је био Ивко Михајловић. Стихове су говориле ауторка Смиља Арсић и Јелена Ђорђевић, која је осмислила и водила још једну у низу успешних промоција поезије у Пионирском парку...

Фрулаши на "Звезданом Здравињу 2011"
*ЗВЕЗДАНО ЗДРАВИЊЕ * је свакако манифестација која има изузетну традицију на културном небу града Крушевца и која својим репортором привлачи изузетно интересовање како Здравињаца, тако и публике из околних села. Посебан значај има такмичење најмлађих хармоникаша из целе Србије *ЗВЕЗДАНА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ*.
На свечаном отварању манифестације *ЗВЕЗДАНО ЗДРАВИЊЕ 2011* част да наступе имали су КУД *Вук Караџић* из Треботина, Жабара и М.Врбнице и Удружење фрулаша *Адам Милутиновић* из Крушевца. Пред бројном публиком, која је испунила дом културе у Здравињу, наступили су и песници Љубодраг Обрадовић и Драган Тодосијевић, а манифестацију је отворила Јасмина Милић - директорица КПЗ Крушевац. Здравиње, 10.08.2011

Фрула фест 2011 у Крушевцу


Мирослав Васиљевић Миро, фрулаш из Беле Воде, код Крушевца


С лева надесно: Ранђел Минић, Александар Милорадовић и Милован Милошевић

С лева надесно: Раде Кошанин, Аца Милорадовић и Кевић

Љуба Обрадовић, Аца Милорадовић и Мирослав Тодосијевић Кевић

Радован Ђоковић, фрулаш из Краљева

Радивоје Пантелић Панта, фрулаш из Трстеника

Милорад Мијајловић, фрулаш из села Крушевица, код Крушевца


23.06.2011. године у Белој сали КЦК у оквиру ВИДОВДАНА 2011 чији је покровитељ град Крушевац, реализован је по други пут фестивал фрулаша *ФРУЛА ФЕСТ 2011* у организацији Удружења фрулаша *Адам Милутиновић*, Удружења фрулаша Србије и Културног центра Крушевац. Фестивал је отворио члан већа града Крушевца Иван Аксентијевић, а програм је водила и заједно са Радетом Кошанином, председником Удружења фрулаша *Адам Милутиновић*, осмислила Јелена Ђорћевић.
Фрулаши у Србији су најбољи репрезенти народне музичке традиције, а захваљујући народним уметницима Чачка , Краљева и Крушевца, поморавље у овом делу Србије је на добром путу да буде позната културна дестинација српског и међународног фрулашког стваралаштва.
Фрулаши у Србији су најбољи репрезенти народне музичке традиције, а захваљујући народним уметницима Чачка , Краљева и Крушевца, поморавље у овом делу Србије је на добром путу да буде позната културна дестинација српског и међународног фрулашког стваралаштва.
Републички фестивал фрулаша „Фрула фест 2011“ у Крушевцу је традиционална културна манифестација годишње промоције народних свирача на фрули у Србији. Тиме се отвара континуитет неговања и афирмације народног музичког стваралаштва и отвара се могућност промоције Крушевца као центра догађања и оргиналне културне промоције и сарадње у области народне музичке традиције. Овогодишњи „Фрула фест 2011“ је замишљен и реализован као културна манифестација ревијалног карактера на којој су се представили одабрани инструменталисти, фрулаши, уз пратњу Народног оркестра под уметничким руководством Алкександра Милорадовића.

Звуци фруле и за 1. мај 2011.

Нови члан Удружења фрулаша "Адам Милутиновић" је од априла 2011. и фрулаш Мирослав Бучић, из Беле Воде. Његово свирачко умеће слушали су грађани Крушевца на прослави 1. маја, на градском тргу, код споменика Косовским јунацима, где је Мирослав наступио са оркестром КУД-а "Лазарице", из Крушевца.

Балшићевци славили уз звуке фруле
Сваке године становници познате Балшићеве улице у Крушевцу пред 1. мај славе своју годишњицу. Тим поводом и ове године, 30. априла. позвали су у госте и чланове Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца. Умилни звуци фрула крушевачких фрулаша и топли аплаузи Балшићеваца допринели су да и овогодишња манифестација добије на лепоти и значају обичаја.
Фото: Балшићевци на прослави са крушевачким фрулашима, Крушевац, 30.04.2011.