Поезија и музика -Триптих песникиње Љубице Вуков-Давчик

Познати песник Перо Зубац са учесницима поетско музичке вечери у Крушевцу

Раде Кошанин је својом фрулом посебно одушевио познатог песника Перу Зубца

Учесници поетско музичке вечери у Културном центру Крушевац

24.09.2010. godine, u Beloj sali KCK, u organizaciji Kulturnog centra Kru{evac, odr`ano je nezaboravno poetsko-muzi~ko ve~e, na kome je predstavqena poezija Qubice Vukov-Dav~ik. O poetskim ostvarewima ove poetese u triptihu: Tiso Qubavi, Volim Balkansko i Putawom duge do sna, govorili su Pero Zubac i Mr Jovan Mihajilo.
U poetskom-muzi~kom prikazu u~e{}e su uzeli pored same Qubice Vukov Dav~ik i weni prijateqi sa sajta
www.poezijascg.com: Svetlana \ur|evi}, Qubodrag Obradovi}, Mi}a @ivanovi}, Spasoje @. Milovanovi}, @ivota Trifunovi}, a da ve~e bude nezaboravno potrudili su se i Rade Ko{anin - virtouz na fruli, Branko Simi} – muzi~ka pratwa i mlada i talentovana vokalna solistkiwa Sandra Petrovi}.
Naravno, na samom kraju aplauz je dobio Pero Zubac za ve~no-aktuelne *Mostarske ki{e*... Ko to nije ~uo, zaista je mnogo propustio!

Kru{evac, 24.09.2010.Саборни Дани Деспота Стефана


У повељи хиландарској болници 1379/80. године, кнез Лазар каже: „Пошто сам видео да земаљско богатство ништа није користило господарима који су били пре нас, јер се од њих узело и другима предало, а надају се да приме само од онога што су богу предали...“ Око 1400. године књегиња Милица у повељи хиландарском пиргу Св. Василија, на мору, говори: „Јер и ми, видевши како ништа не помаже господи која су била пре нас земаљско богатство, јер им се одузе и другима предаде, само од онога очекујући да приме што Богу уручише...“ Мисао је иста оно што је земаљско, непоуздано је и некорисно, а истинска, вечна вредност је у богоугодним делима. Иста мисао ових супружника, одбацивање земаљских вредности и тежња за вечним, јесте исходиште Лазаревог оппредељења за царство небеско. Супротност небеског и земаљског лежи у основи средњовековне филозофије. На њој је српски народ градио и гради своја дела, почев од Немање и Св. Саве, преко деспота Стефана Лазаревића и свих других подвичника који су земаљској власти поставили духовни подвиг.

О значају деспота Стефана Лазаревића, сина кнеза Лазара и кнегиње Милице, ктитора Манастира Наупаре, али и многих других у Србији, о његовом значају за духовно очување српског идентитета и коначно значају очувања таквог идентитета, говори ова Манифестација. Испреплитана духовним и световним, у њеном програму учествују најзначајнија имена српске културе и српске духовности.

Свој музички дипринос наставку традиционалног обележавања манифестације Дани Деспота Стефана у манастиру Наупаре 2010. године дали су и чланови Удружења фрулаша "Адам Милутиновић". из Крушевца - Ранђел Минић, Милован Милошевић, Милисав Јовановић, Милорад Мијајловић, Слободан Цакић, Раде Кошанин и Милослав Милосављевић.

Фото: Раде Кошанин у музичком наступу, манастир Наупаре, 13.08.2010.

Молитве на језеру Ђелије

U idili~nom okru`ewu jezera ]elije, 06.08.2010. godine, odr`an je POETSKO-MUZI^KI PROGRAM u kome su pored Udru`ewa frula{a *Adam Milutinovi}, u~estvovali i kru{eva~ki pesnici: Veqko Stambolija, Jelena Proti}-Petronijevi}, Svetlana \ur|evi} i Qubodrag Obradovi}.

Program je realizovan u okviru druge Umetni~ke naseobine *MOLITVE NA JEZERU* koja je nastala po ideji @ivorada Milanovi}a- Makija, a koju zajedni~ki organizuju Kulturni centar Kru{evac i multimedijalno udru`ewe umetnika ''Car Konstantin'' iz Ni{a, produ`nica udru`enja u Kru{evcu sa Ateqeom - galerijom Maky iz Kru{evca.Песници Драинцу у походе04.08.2010. godine u Trbuwu, kod Blaca, rodnom mestu Radeta Drainca, povodom obele`avawa wegovog ro|endana odr`ana je po prvi put manifestacija *PESNICI DRAINCU U POHODE* koju su zajedni~ki organizovali Kulturni centar Kru{evac i Narodna biblioteka *Raka Drainac* iz Blaca. U Trbuwu su govorili: Prof. Dr Tiodor Rosi}, Prof. Dr Milisav Savi}, Prof. Dr Branko Risti}, Qubodrag Obradovi}, Moma Dragi}evi}, Jelena Proti}ć Petronijevi}, Neboj{a Lap~evi}, Mi}a @ivanovi}, Tomislav Simi}, Miroslav Pani} i Vitomir Jovanovi}, a za muzi~ki trenutak pobrinuo se Rade Ko{anin na fruli.