"Радојкино коло 2011" - ГлободерU znak se}awa na legendarnu harmonika{icu i kompozitora Radojku @ivkovi} u Globoderu po drugi put za redom odr`ana dvodnevna manifestacija *Radojkino kolo*

Dva najboqa u~enika u~iteqa harmonike Tike Globoderca, wegova }erka Radojka @ivkovi} (24.08.1923-14.08.2002) i Tine @ivkovi} (26.10.1918-16.03.1985) postali su nerazdvojni `ivotni i muzi~ki duet i jo{ za `ivota legende srpske narodne muzike. Wima u ~ast 2010. godine u Globoderu je ustanovqena manifestacija *Radojkino kolo*, koja se i ove godine 9. i 10. septembra po drugi put odr`ala u porti crkve Vaznesewa Gospodweg. Veliki narodni umetnik i zaqubqenik u harmoniku Radojka @ivkovi} je jo{ kao devetogodi{wa devoj~ica 1932. godine imala prvi zvani~ni nastup u dvorani hotela Union, u Beogradu, kasnije nastupala na emisijma Radio Beograda, a po~etkom avgusta 1935. godine, na takmi~ewu najboqih jugoslovenskih harmonika{a u Kragujevcu osvojila i prvu nagradu za interpretaciju. Od 1941. godine Radojki se pridru`uje wen budu}i suprug Milutin Tine @ivkovi}, sa kojim zaslu`eno dobija Nacionalnu muzi~ku nagradu *Carevac* 1966. godine, vi{e puta osvaja *Zlatni mikrofon*, kao i prva mesta na velikom takmi~ewu u Engleskoj i na konkursu *Talenti sveta*, u Americi.

- Manifestacija treba da ostane i da traje, jer je Radojka ostavila veliki trag u kulturnoj istoriji Srbije. Predrag [qivi} i moja snajka Koviqka Kaja Tomi} su idejom i poredano{}u utrli put o~uvawu i afirmaciji muzi~kog stvarala{tva Radojke i Tineta @ivkovi}a, a ja im na tom putu stojim na raspolagawu za pomo} i podr{ku svake vrsteka`e Zoran @ivkovi}, sin Radojke @ivkovi} i muzi~ar u penziji.

Svojim prisustvom i muzi~kim nastupom poznati muzi~ar i dugogodi{wi umetni~ki rukovodilac Narodnog orkestra Radio-Televizije Srbije Qubi{a Pavkovi} je, kako ka`e * .. do{ao da se pokloni `eni koju je mnogo voleo, cenio i iznad svega po{tovao*.

- Radojka je `ena koja je obele`ila jedno vreme u Srbiji, za `ivota u{la u legendu i `ena ~ija se harmonika prepoznavala me|u hiqadu drugih. Ona je svojim senzibilitetom svirawa i muzi~kom pri~om na harmonici zadu`ila Globoder i Srbiju, Ovu manifestaciju treba gajiti, jer Radojka ima svoje poklonike, svoj umetni~ki trag. Radojka je dar koji se ra|a jednom u 100 godina i ona je taj svoj dar bo`ji na najplemenitiji na~in vratila narodu. Ovde treba da se odr`ava revija i afirmacija harmonike, da bude takmi~ewe sa pravilima lepog pona{awaka`e Qubi{a Pavkovi}.

Nakon prve ve~eri, na kojoj su se publici u Globoderu predstavili hor *Sveti knez Lazar*, Udru`ewe frula{a *Adam Milutinovi}*, Gordana Vasi}, Negovan Nikoli}, Marija @ivkovi}, Novica Negovanovi}, Qubi{a Pavkovi} i KUD *Radojkino kolo*, drugog dana manifestacije odr`ano je takmi`ewe mladih harmonika{a. U~estvovalo je 8 takmi~ara od 8-18 godina, a stru~ni `iri, u sastavu Qubi{a Pavkovi}, Novica Negovanovi}, Zoran @ivnovi} i Goran Arsi}, dodelio je i nagrade najboqima. U kategoriji pionira(8-12 godina) pobedio je Danijel Miladinovi} (Pri{tina), u kategoriji mla|i juniori(13-15 godina) prvo mesto osvojio je Nenad Jevti} (Varvarin), a u kategoriji juniora (16-18 godina) pobedio je Stefan Pavlovi} (Pade`).

Organizatori manifestacije su KUD *Radojkino kolo*, iz Globodera i Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, pokroviteq je grad Kru{evac, a dvodnevni kulturni doga|aj u Globoderu pratilo je preko 2000 qudi, uz prisustvo brojnih predstavnika politi~kog, verskog i kulturnog `ivota.Глободер, 9.09.2011

"Падешки кладенац 2011" - други дан


Svi oni {to najboqe znaju da igraju, pevaju i sviraju do{li su i ove godine u Pade`, na dvadeset{estu po redu dvodnevnu manifestaciju narodnog stvarala{tva Pade{ki kladenac

I ovog septembra 2011. Pade` je ponovo zasijao na kulturnoj mapi Srbije. Tradicionalno okupqawe i dru`ewe narodnih stvaralaca dogodilo se i ove godine u Pade`u, gde se wih 460, iz Moravi~kog, Rasinskog, Ra{kog, Zaje~arskog, Ni{kog i Pomoravskog okruga nadsviravalo, nadigravalo i nadpevavalo u amfitetaru Sabora. Prve ve~eri u porti crkve Pokrova Presvete Bogorodice odr`an je muzi~ki program, u kome su u~estvovali kru{eva~ko Udru`ewe frula{a Adam Milutinovi}, peva~ka grupa Smiqe i KUD Polet, iz Pade`a. Drugog dana u porti crkve otvorena je izlo`ba slika Bratislava Dimitrijevi}a, Verice Pili}, Sne`ane Miladinovi}, Gorana ]eli~anina, Stevana Milenkovi}a i Dimitrija Vujisi}a. Nakon sve~anog defilea svih u~esnikia program je nastavqen u amfiteatru Sabora.

- Takmi~ewe u pripremi starinskih tradicionalno privla~i pa`wu posetilaca, jer se nakon `irirawa imalo {ta pojesti, a nagrada za najboqe jelo zaslu`eno je pripala KUD Bistrica i Udru`ewu za o~uvawe tradicija srpskog naroda, iz Ribarske Bawe. Zadovoqni smo odzivom u~esnika i kvalitetom dvodnevnog programa, a Odbor za narodnu umetnost zaseda 29. septembra u Beogradu, gde }e predstavnici Saveza amatera Srbije Dejan Trifunovi}, koreograf i Sawa Rankovi}, etnomuzikolog, kao ~lanovi `irija u Pade`u predlo`iti najboqe ta~ke za zavr{ni republi~ki sabor narodnog stvarala{tva u Topoli ka`e Dragutin Tine Petrovi}, organizator kulture KUD Polet, u Pade`u. Za najbaku Pade{kog kladenca progla{ena je Srbijanka Jeremi}, iz Bo{wana, a titulu najdilbera 2011 poneo je Stefan Luki}, iz Velikog [iqegovca. Organizatori manifestacije su Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, KUD Polet, iz Pade`a i crkvena op{tina Pade`, a pokroviteq grad Kru{evac.

"Падешки кладенац 2011" - први дан

Svi oni {to najboqe znaju da igraju, pevaju i sviraju do{li su i ove godine u Pade`, na dvadeset{estu po redu dvodnevnu manifestaciju narodnog stvarala{tva Pade{ki kladenac

I ovog septembra 2011. Pade` je ponovo zasijao na kulturnoj mapi Srbije. Tradicionalno okupqawe i dru`ewe narodnih stvaralaca dogodilo se i ove godine u Pade`u, gde se wih 460, iz Moravi~kog, Rasinskog, Ra{kog, Zaje~arskog, Ni{kog i Pomoravskog okruga nadsviravalo, nadigravalo i nadpevavalo u amfitetaru Sabora. Prve ve~eri u porti crkve Pokrova Presvete Bogorodice odr`an je muzi~ki program, u kome su u~estvovali kru{eva~ko Udru`ewe frula{a Adam Milutinovi}, peva~ka grupa Smiqe i KUD Polet, iz Pade`a. Drugog dana u porti crkve otvorena je izlo`ba slika Bratislava Dimitrijevi}a, Verice Pili}, Sne`ane Miladinovi}, Gorana ]eli~anina, Stevana Milenkovi}a i Dimitrija Vujisi}a. Nakon sve~anog defilea svih u~esnikia program je nastavqen u amfiteatru Sabora.

- Takmi~ewe u pripremi starinskih tradicionalno privla~i pa`wu posetilaca, jer se nakon `irirawa imalo {ta pojesti, a nagrada za najboqe jelo zaslu`eno je pripala KUD Bistrica i Udru`ewu za o~uvawe tradicija srpskog naroda, iz Ribarske Bawe. Zadovoqni smo odzivom u~esnika i kvalitetom dvodnevnog programa, a Odbor za narodnu umetnost zaseda 29. septembra u Beogradu, gde }e predstavnici Saveza amatera Srbije Dejan Trifunovi}, koreograf i Sawa Rankovi}, etnomuzikolog, kao ~lanovi `irija u Pade`u predlo`iti najboqe ta~ke za zavr{ni republi~ki sabor narodnog stvarala{tva u Topoli ka`e Dragutin Tine Petrovi}, organizator kulture KUD Polet, u Pade`u.

Za najbaku Pade{kog kladenca progla{ena je Srbijanka Jeremi}, iz Bo{wana, a titulu najdilbera 2011 poneo je Stefan Luki}, iz Velikog [iqegovca. Organizatori manifestacije su Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, KUD Polet, iz Pade`a i crkvena op{tina Pade`, a pokroviteq grad Kru{evac.

Промоција књиге Смиље Арсић25. августа 2011. у Пионирском парку, у организацији Културног центра Крушевац, одржана је промоција књиге *ЗЕМЉО* Смиље Арсић из Новог Сада. О књизи је говорио Вељко Стамболија, за музички тренутак је био задужен Раде Кошанин, а специјални гост је био Ивко Михајловић. Стихове су говориле ауторка Смиља Арсић и Јелена Ђорђевић, која је осмислила и водила још једну у низу успешних промоција поезије у Пионирском парку...

Фрулаши на "Звезданом Здравињу 2011"
*ЗВЕЗДАНО ЗДРАВИЊЕ * је свакако манифестација која има изузетну традицију на културном небу града Крушевца и која својим репортором привлачи изузетно интересовање како Здравињаца, тако и публике из околних села. Посебан значај има такмичење најмлађих хармоникаша из целе Србије *ЗВЕЗДАНА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ*.
На свечаном отварању манифестације *ЗВЕЗДАНО ЗДРАВИЊЕ 2011* част да наступе имали су КУД *Вук Караџић* из Треботина, Жабара и М.Врбнице и Удружење фрулаша *Адам Милутиновић* из Крушевца. Пред бројном публиком, која је испунила дом културе у Здравињу, наступили су и песници Љубодраг Обрадовић и Драган Тодосијевић, а манифестацију је отворила Јасмина Милић - директорица КПЗ Крушевац. Здравиње, 10.08.2011

Фрула фест 2011 у Крушевцу


Мирослав Васиљевић Миро, фрулаш из Беле Воде, код Крушевца


С лева надесно: Ранђел Минић, Александар Милорадовић и Милован Милошевић

С лева надесно: Раде Кошанин, Аца Милорадовић и Кевић

Љуба Обрадовић, Аца Милорадовић и Мирослав Тодосијевић Кевић

Радован Ђоковић, фрулаш из Краљева

Радивоје Пантелић Панта, фрулаш из Трстеника

Милорад Мијајловић, фрулаш из села Крушевица, код Крушевца


23.06.2011. године у Белој сали КЦК у оквиру ВИДОВДАНА 2011 чији је покровитељ град Крушевац, реализован је по други пут фестивал фрулаша *ФРУЛА ФЕСТ 2011* у организацији Удружења фрулаша *Адам Милутиновић*, Удружења фрулаша Србије и Културног центра Крушевац. Фестивал је отворио члан већа града Крушевца Иван Аксентијевић, а програм је водила и заједно са Радетом Кошанином, председником Удружења фрулаша *Адам Милутиновић*, осмислила Јелена Ђорћевић.
Фрулаши у Србији су најбољи репрезенти народне музичке традиције, а захваљујући народним уметницима Чачка , Краљева и Крушевца, поморавље у овом делу Србије је на добром путу да буде позната културна дестинација српског и међународног фрулашког стваралаштва.
Фрулаши у Србији су најбољи репрезенти народне музичке традиције, а захваљујући народним уметницима Чачка , Краљева и Крушевца, поморавље у овом делу Србије је на добром путу да буде позната културна дестинација српског и међународног фрулашког стваралаштва.
Републички фестивал фрулаша „Фрула фест 2011“ у Крушевцу је традиционална културна манифестација годишње промоције народних свирача на фрули у Србији. Тиме се отвара континуитет неговања и афирмације народног музичког стваралаштва и отвара се могућност промоције Крушевца као центра догађања и оргиналне културне промоције и сарадње у области народне музичке традиције. Овогодишњи „Фрула фест 2011“ је замишљен и реализован као културна манифестација ревијалног карактера на којој су се представили одабрани инструменталисти, фрулаши, уз пратњу Народног оркестра под уметничким руководством Алкександра Милорадовића.