"Падешки кладенац 2011" - први дан

Svi oni {to najboqe znaju da igraju, pevaju i sviraju do{li su i ove godine u Pade`, na dvadeset{estu po redu dvodnevnu manifestaciju narodnog stvarala{tva Pade{ki kladenac

I ovog septembra 2011. Pade` je ponovo zasijao na kulturnoj mapi Srbije. Tradicionalno okupqawe i dru`ewe narodnih stvaralaca dogodilo se i ove godine u Pade`u, gde se wih 460, iz Moravi~kog, Rasinskog, Ra{kog, Zaje~arskog, Ni{kog i Pomoravskog okruga nadsviravalo, nadigravalo i nadpevavalo u amfitetaru Sabora. Prve ve~eri u porti crkve Pokrova Presvete Bogorodice odr`an je muzi~ki program, u kome su u~estvovali kru{eva~ko Udru`ewe frula{a Adam Milutinovi}, peva~ka grupa Smiqe i KUD Polet, iz Pade`a. Drugog dana u porti crkve otvorena je izlo`ba slika Bratislava Dimitrijevi}a, Verice Pili}, Sne`ane Miladinovi}, Gorana ]eli~anina, Stevana Milenkovi}a i Dimitrija Vujisi}a. Nakon sve~anog defilea svih u~esnikia program je nastavqen u amfiteatru Sabora.

- Takmi~ewe u pripremi starinskih tradicionalno privla~i pa`wu posetilaca, jer se nakon `irirawa imalo {ta pojesti, a nagrada za najboqe jelo zaslu`eno je pripala KUD Bistrica i Udru`ewu za o~uvawe tradicija srpskog naroda, iz Ribarske Bawe. Zadovoqni smo odzivom u~esnika i kvalitetom dvodnevnog programa, a Odbor za narodnu umetnost zaseda 29. septembra u Beogradu, gde }e predstavnici Saveza amatera Srbije Dejan Trifunovi}, koreograf i Sawa Rankovi}, etnomuzikolog, kao ~lanovi `irija u Pade`u predlo`iti najboqe ta~ke za zavr{ni republi~ki sabor narodnog stvarala{tva u Topoli ka`e Dragutin Tine Petrovi}, organizator kulture KUD Polet, u Pade`u.

Za najbaku Pade{kog kladenca progla{ena je Srbijanka Jeremi}, iz Bo{wana, a titulu najdilbera 2011 poneo je Stefan Luki}, iz Velikog [iqegovca. Organizatori manifestacije su Kulturno-prosvetna zajednica Kru{evac, KUD Polet, iz Pade`a i crkvena op{tina Pade`, a pokroviteq grad Kru{evac.

Нема коментара: