20 година СПС


U utorak,13.07.2010. godine, u beloj sali Kulturnog centra Kru{evac, u organizaciji Gradskog odbora SPS-a Kru{evac, odr`ana je sve~ana akademija povodom 20 godina SPS-a.
Na akademiji su govorili Vladimir Tasi} - predsednik gradskog odbora SPS-a Kru{evac, Branko Ru`i} - predsednik izvr{nog odbora SPS-a, Radoica Milosavqevi} - predsednik me|uop{tinskog odbora SPS-a za Rasinski okrug i @ivadin Jovanovi} - predsednik beogradskog foruma za svet ravnopravnih.
U toku programa koji su vodili Jelena \or|evi} i Petronije Peca Radovanovi}, a u kome su nastupili i : Udru`ewe frula{a *Adam Milutinovi}*, hor Bini~ki, solista Radivoje Simi}, pesnik Qubodrag Obradovi}, mlada pijanistkiwa Tamara \ur|evi}, i drugi..., predstvqena je i monografija *SVEDO^ANSTVO ZA ISTINU* autora Vladimira Tasi}a.

Фото: Раде Кошанин, Ранђел Минић, Милорад Мијајловић и Милован Милошевић, на јавном наступу поводом прославе 20 година СПС-а, Крушевац, 13.07.2010.

Нема коментара: